Правила возврата денежных средств
Гарантия возврата денег
Клиент вправе отказаться от предоставления услуг после участия в первом вебинаре из цикла вебинаров, который предусмотривает 3 и более занятий, и вернуть полностью оплаченную им сумму за участие в цикле вебинаров на выбранные темы в случае, если данный формат (онлайн) не был им воспринят. Для этого в течении двух рабочих дней после проведения первого вебинара Заказчик должен отправить письменное заявление с аргументированным отказом на электронную почту office@alterrafin.com.

Условия возврата денег:
1. Возврат денег предоставляется только за услуги по проведению онлайн вебинаров. Возврат средств за другие услуги, в частности за записи занятий, не производится.
2. Возврат денег осуществляется только при условии онлайн участия в первом вебинаре из цикла вебинаров, который предусмотривает 3 и более занятий и в случае, если онлайн формат участия не был воспринят клиентом.
3. Запросить возврат денег можно только в течении двух рабочих дней после проведения первого вебинара.
4. Возврат средств производится за вычетом комиссии платежных систем.
5. При платежах картой VISA и MasterCard деньги возвращаются на ту же карту с которой был произведен платеж. После того, как мы вернем платеж деньги появляются на карте в течении 3-х банковских дней. Обратите внимание на то, что этот платеж не появляется в выписках по карте, а просто увеличивается сумма на карте. Такой тип возврата доступен только в течении 30 дней после оплаты.
6. Если оплата была через webmonеy с некоторого кошелька, то и возврат производится на этот же кошелек.
7. Деньги возвращаются по тем же реквизитам, с которых была произведена оплата услуг.
8. В случае, если оплата была произведена физлицом через отделение банка то деньги могут быть возвращены одним из следующих способов:
  • На дебетную карту любого банка. При этом пользователь должен предоставить все реквизиты для отправки денег на свою карту. А именно: наименование получателя, IBAN, назначение платежа, номер карты, ФИО держателя карты.
  • Другим способом, который будет удобен для обеих сторон.
9. Для возврата денег юридическим лицам или ФЛП необходимо предоставить письмо о возврате денежных средств. При этом денежные средства будут возвращены на расчётный счёт, с которого выполнялась оплата услуги
10. Возврат оплаты производится в течение 30 дней с момента подачи заявки.
11. В случае отмены услуги по инициативе Исполнителя, денежные средства могут быть возращены Клиенту один им указанных выше способом, при этом Исполнитель вправе предложить Клиенту заменить отмененную услугу на аналогичную.
Гарантія повернення грошових коштів
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.

Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Refund Guarantee
The Customer has the right to refuse to provide services after participation in the first webinar from the cycle of webinars, which provides 3 or more online sessions, and to return the full amount paid for participation in a series of webinars on selected topics if this format (online) was not accepted by him. For this purpose, within two working days after the first webinar the Customer shall send a written statement with an argumentative refusal to the e-mail office@alterrafin.com.

Refund terms:

1. Refunds are made only for online webinars services. Refunds other services, in particular for the recording of classes, are not available.

2. Refunds are made only for the conditions of online participation in the first webinar of the cycle of webinars, which includes 3 or more classes and if the online participation format was not accepted by the Customer.

3. To invite refunds only within two working days after the first webinar.

4. Refunds are made after deduction of payment systems commission.

5. In case of payments by VISA and MasterCard the money is returned to the same card from which the payment was made. After the Executor returns the payment, the money appears on the card within 3 banking days. Note that this payment does not appear on the card statements, but simply increases the amount on the card. This type of refund is only available for 30 days after payment.

6. If the payment was made through webmonay from some wallet, the return is made to the same wallet.

7. The money is returned with the same details that were used to pay for the services.

8. If the payment was made by an individual through the bank branch, the money can be returned in one of the following ways:

- To a debit card of any bank. In this case, the Client must provide all details for transferring money to his card, namely: the name of the payer, IBAN, the purpose of payment, the card number, the cardholder's surname, first name & patronymic.

- In any other way that is convenient for both parties.

9. Legal entities or sole proprietors must submit a refund sheet in order to get their money back. In this case the funds will be returned to the current account from which the payment for services was made.

10. The refund is to be made within 30 days after submission of the application.

11. In case of cancellation of the service on the initiative of the Executor, funds can be returned to the Client in one of the above mentioned ways, and the Executor has the right to offer the Client to replace the cancelled service with a similar one.

Made on
Tilda