Міжнародні стандарти аудиту
Внутрішній аудит та система СВК
Програми Альянсу Професійної Бізнес-Еліти IAPBE
Застосування стандартів аудиту є необхідною умовою підвищення якості аудиторських послуг та відповідності високому рівню компетенції аудиторів. Суворе дотримання аудиторських стандартів - обов'язок аудитора, оскільки від цього залежить якість усієї аудиторської діяльності.

Наш центр підвищення кваліфікації ALTERRA, акредитований багатьма міжнародними організаціями та Інспекцією із забезпеченням якості
Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю (ОСНАД), може запропонувати низку міжнародних програм та проектів підвищення кваліфікації аудиторів:
Спеціально для підтримки фахівців, що розвиваються, наш міжнародний центр підвищення кваліфікації ALTERRА розробив ряд вигідних акційних зв'язок для професіоналів, які зараз дуже потрібні!
Програма
"Міжнародні стандарти аудиту" (IAPBE)
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ФІРМІ
1.1 Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудиту
1.2 Міжнародний стандарт аудиту 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності
1.3 Елементи внутрішньофірмового контролю якості
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЙОГО НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1 Мета та загальні принципи аудиторської перевірки
2.2 Узгодження умов завдань з аудиту. Оцінка можливості проведення аудиту Договір на проведення аудиту Процедури прийняття (оцінювання) потенційного клієнта
2.3 Планування аудиту фінансової звітності
2.4 Аудиторська документація
2.5 Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності
2.6 Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності
2.7 Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями
3. МЕТОДИКИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ СТАТЕЙ
3.1 Методики оцінки ризиків суттєвого викривлення та суттєвості Аудиторські ризики та його складові Суттєвість
3.2 Поняття ризику суттєвого викривлення: на загальному рівні фінансових звітів; на рівні класу операцій, залишку на рахунку та розкриття інформації
3.3 Методика визначення аудитором суттєвості фінансової звітності, аудиторських процедур, явно незначної величини
3.4 Взаємозв'язок між суттєвістю й аудиторським ризиком
3.5 Умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого викривлення
3.6 Процедури оцінки ризику
3.7 Суттєві ризики, які вимагають спеціального розгляду аудитором
3.8 Перегляд оцінки ризиків Повідомлення управлінському персоналу про наявність суттєвих ризиків
3.9 Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків
4. ПРОЦЕДУРИ ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ЗА ВІДІБРАНИМИ СТАТТЯМИ
4.1 Аудиторські докази
4.2 Вплив електронних записів на аудиторські докази
4.3 Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту
4.4 Отримання аудиторських доказів щодо окремих статей фінансової звітності
4.5 Зовнішні підтвердження
4.6 Аналітичні процедури Характер та цілі аналітичних процедур Особливості збору аудиторських доказів та застосування аналітичних процедур на різних етапах аудиту (необоротні активи, оборотні активи, в т.ч. запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, довгострокові та поточні зобов'язання, видатки, дохід, витрати)
4.7 Аудиторська вибірка та інші процедури тестування
4.8 Одержання аудиторських доказів стосовно облікових оцінок Характер облікових оцінок Аудиторські процедури Використання незалежної оцінки Оцінка результатів аудиторських процедур
4.9 Отримання аудиторських доказів щодо оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації
4.10 Отримання аудиторських доказів щодо визначення повноти інформації про операції з пов'язаними сторонам
4.11 Аудиторські процедури стосовно залишків на початок періоду при виконанні першого завдання
5. ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС АУДИТУ
5.1 Вимоги щодо персоналу
5.2 Використання роботи іншого аудитора
5.3 Розгляд роботи внутрішнього аудиту
5.4 Використання роботи експерта
6. МЕТОДИКА ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
6.1 Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності
6.2 Застосована концептуальна основа фінансової звітності
6.3 Оцінка достатності та прийнятності аудиторських доказів
6.4 Оцінювання впливу невиправлених викривлень
6.5 Вимоги до складання звіту незалежного аудитора Структура та зміст звіту аудитора Методика складання аудиторських звітів
6.6 Повідомлення інформації з ключових питань аудиту
6.7 Модифікація думки аудитора Форма та зміст звіту аудитора при висловленні модифікованої думки
6.8 Пояснювальні параграфи в звіті аудитора
7. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ (МСЗО)
7.1 Завдання з огляду історичної фінансової звітності
7.2 Складання і надання висновків
7.3 Загальні принципи огляду проміжної фінансової інформації
7.4 Мета завдання з огляду проміжної фінансової інформації
7.5 Процедури огляду проміжної фінансової інформації
8. ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ (МСЗНВ) СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР
8.1 Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації
8.2 Перевірка прогнозної фінансової інформації
9. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СУПУТНІХ ПОСЛУГ (МССП)
9.1 Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації
9.2 Завдання з підготовки фінансової інформації
Приклади розв'язання типових задач щодо аудиту
Тести для самоконтролю
Програма
"Внутрішній аудит і система внутрішнього контролю" (IAPBE)
1. Основи внутрішнього аудиту
2. Стандарти якісних характеристик (Attribute standards)
- Цілі, повноваження та відповідальність внутрішнього аудиту
- Кодекс етики
- Положення про внутрішній аудит
3. Стандарти діяльності (Performance standards)
- Управління внутрішнім аудитом
- Цілі, обсяг та зміст аудиторського завдання
- Планування
- Політики та процедури
- Управління індивідуальними завданнями
- Аналіз та оцінка інформації
- Аудиторські звіти
- Моніторинг результатів перевірки
4. Ризики шахрайства та контролю
5. Окремі аспекти діяльності внутрішнього аудиту
- Бізнес-процеси та ризики
- Управлінський облік
- Управління фінансами
- Стратегічне планування
- Комунікації та принципи лідерства
Прогресивний практикум щодо всіх змін у міжнародних стандартах аудиту (МСА) та міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ)
підвищення кваліфікації для аудиторів
МСА
1. Нові стандарти управління. Порівняння вимог ISQC1 та ISQM1 «Управління якістю в аудиторській фірмі, що проводить аудит, огляд фінансової звітності, що виконує інші завдання, що забезпечують впевненість або завдання супутніх послуг»
 • Процес оцінки ризиків аудиторської компанії
 • Управління та лідерство
 • Етичні вимоги
 • Прийняття клієнтів та конкретних завдань, продовження відносин із клієнтами
 • Ресурси
 • Виконання завдань
 • Інформація та комунікації
 • Моніторинг та санкції
2. ISQM 2 "Перевірка якості виконання завдання".
 • Оцінка безперервності діяльності суб'єкта господарювання, звітність якого перевіряється
3. Новий підхід до оцінки ризиків в аудиті. Істотність
4. Оцінка аудиторських доказів. Аудиторський звіт. Супутні аудиторські послуги
МСФЗ
1. Огляд нових МСФЗ та поправок актуальних у 2022 р.:
 • Нові та переглянуті МСФЗ, що випущені та набувають чинності після 1 січня 2022 р.
 • Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 р.
 • Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
 • Поправки до МСФЗ (IAS) 37 – новий пункт до «Обтяжливих договорів»
 • Зміни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
 • Поправка до МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство»
 • Реформа базової процентної ставки: поправки до МСФЗ, пов'язані з Реформою
 • За якими критеріями вибирається «безризикова ставка»
2. Нова Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку (ISSB)
 • Проект стандарту ED/2022/S1 "Загальні вимоги до розкриття фінансової інформації, пов'язаної зі стійким розвитком"
3. Кодекс етики професійного бухгалтера IESBA: законодавчий обов'язок чи власний вибір?
 • Більш жорсткі вимоги до професійних бухгалтерів та аудиторів
 • Маркери кодексу етики
4. Які помилки можливі у МСФЗ-звітності за 2021 р.: огляд від регулятора ESMA
5. Примітки до звітності: вимоги та типові порушення
 • Компоненти приміток до фінансової звітності МСФЗ
 • Концепція суттєвості та прийняття рішень щодо розкриття облікової політики
 • Розкриття у примітках інформації про нові МСФЗ
 • Моделі приміток до фінансової звітності МСФЗ
 • Типові порушення формування приміток до фінансової МСФЗ-звітності
6. Необоротні активи (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IAS 36, IAS 23)
 • Зміни до IAS 16 «Основні засоби» щодо формування собівартості
 • Наочне вирішення популярних питань:
 • Чи потрібно активувати амортизацію, якщо він тимчасово не використовується?
 • Основні кошти із нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати?
 • У яких випадках капіталізуються видатки комплексні перевірки?
 • Чи потрібно капіталізувати відсотки за кредитом під час модернізації активів?
 • Нерухомість, що здається в оренду – інвестиційна нерухомість чи основний засіб?
 • Незавершене будівництво та основний засіб - те саме?
 • Чи можна провести переоцінку незавершеного будівництва?
 • Основні кошти вибули, а запаси з них залишилися
 • Особливості капіталізації витрат за цільовими та нецільовими позиками
 • Методи подальшої оцінки необоротних активів різного виду
 • Облік знецінення
 • Типові порушення, пов'язані з урахуванням необоротних активів
 • Розкриття у примітках до фінансової звітності
7. Актуальні питання МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
 • Визначення ставки дисконтування
 • Змінний платіж
 • Оцінка терміну оренди: приклади фактів та обставин для виконання або невиконання опціону
 • Підлягає розірванню та відновлювана оренда
 • Перегляд терміну оренди
 • Форми стимулюючих платежів по оренді: авансовий платіж, відшкодування витрат орендарю
 • Поступки Орендодавця – відповідь на пандемію в IFRS 16
 • Облік валютного компонента
 • Розкриття у примітках до фінансової звітності
Проект
«Міжнародна аудиторська практика»
«International Audit Practice» (IAP)
Теми, які розглядають на проекті
Управління якістю в аудиті
 • Нові стандарти управління якістю. Порівняння вимог ISQC1 та ISQM 1
 • Процес оцінки ризику компанії
 • Управління та лідерство
 • Відповідні етичні вимоги
 • Прийняття клієнтів та конкретних завдань, продовження співпраці з клієнтами
 • Ресурси
 • Виконання завдань
 • Інформація та комунікації
 • Моніторинг та санкції
 • ISQM 2 "Огляд якості завдань"
Підготовка до перевірки якості аудиту
1 Документи, що регулюють порядок проведення зовнішнього контролю за якістю аудиторських послуг
2 Підготовка до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг
2.1 Розкриття загальної інформації про суб'єкта аудиторської діяльності (САД)
2.2 Перелік внутрішніх документів САД щодо внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
2.3 Складові системи контролю якості аудиторських послуг САД, їх опис. Вимоги законодавства щодо контролю якості аудиторських послуг, у т.ч. для підприємств, які становлять суспільний інтерес. Етичні вимоги до аудиту та САД. Людські ресурси
2.4 Загальна інформація про програму моніторингу внутрішнього контролю якості САД та його опис. Самооцінка САД системи контролю якості
МСА 540: Аудит облікових оцінок та пов'язане з ними розкриття інформації (переглянутий)
 • Дефініції МСА 540
 • Ключові концепції МСА 540
 • Процедури оцінки ризиків та пов'язані з цим заходи.
 • Внутрішній контроль підприємства
 • Огляд аудитором попередніх облікових оцінок
 • Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого спотворення щодо облікової оцінки та пов'язаного з нею розкриття інформації на рівні тверджень
 • Подальші дії аудитора
 • Документація
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ ПРОЕКТУ
1. Модернізація аудиту короткострокових активів організації з МСА.
2. Аналітичні процедури аудиту коштів на підприємства.
3. Проблеми запровадження міжнародних стандартів аудиту, практика їх застосування.
4. Зміна нормативно-правової та законодавчої бази аудиту нематеріальних активів.
5. Аудит шахрайства: необхідність та перспективи розвитку.
6. Внутрішній аудит процесу виробництва.
7. Особливості застосування міжнародних стандартів аудиту та розвиток аудиторської діяльності.
8. Управління IT аудиту та практика застосування.
9. Облік та аудит зовнішньоторговельних угод.
10. Внутрішній контроль як елемент антикорупційної політики організації.
11. Попереднє планування аудиторських перевірок.
12. Податковий аудит: розвиток, вдосконалення та проблематика.
13. Облік та аудит лізингових операцій підприємств в умовах переходу на МСФЗ.
14. Внутрішній аудит як інструмент ефективного управління підприємством.
15. Аудит, як форма дослідження та оцінки фінансового стану комерційного банку.
16. Проблеми інтерпретації звітності для конкретних користувачів.
17. Аудит розрахунків.
18. Аудиторські процедури, що забезпечують рішення щодо прийняття на обслуговування клієнта.
19. Аудит у сервісних компаніях з управління віддаленими об'єктами.
20. Методичні підходи щодо розробки стандартів внутрішнього аудиту корпорацій.
21. Обліково-аналітична інформація, що використовується для аудиту фінансових результатів організації як аудиторські докази.
22. Можливість консенсусу аудиторських ризиків та ризиків-бізнесу.
23. Зловживання аудиторами своїми повноваженнями як загроза економічній безпеці.
24. Аудиторська експертиза та аналіз фінансових результатів діяльності організації
25. Аудиторська експертиза облікової політики організації.
26. Розвиток нових інформаційних моделей для внутрішнього аудиту з урахуванням технології великих даних.
27. Організація діяльності аудиторських фірм.
28. Проблеми обліку, аналізу та аудиту у торгівлі.
29. Значення та роль аудиту у процесі управління підприємством.
30. Аудит як форма фінансового контролю.
31. Фінансовий аудит: проблеми та перспективи розвитку.
32. Організація обліку та внутрішнього аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості в організаціях.
33. Управлінський облік, внутрішній контроль та аудит в організаціях сфери послуг.
34. Бухгалтерський облік та аудит коштів в організації.
35. Аудиторська діяльність у розвитку цифрової економіки.
36. Експертиза, контроль та аудит у сфері закупівель.
37. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит коштів у сільськогосподарському підприємстві.
38. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в банках.
39. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит розрахунків із працівниками сільськогосподарських організацій з оплати праці.
40. Організація внутрішнього контролю в економічних суб'єктах та оцінка його ефективності в аудиті.
41. Організація контролю якості аудиторської діяльності.
42. Виявлення ризиків в аудиті за допомогою цифрових технологій.
43. Аудит експортних операцій.
44. Перспективи застосування та заходи щодо вдосконалення внутрішнього аудиту зобов'язань підприємства.
45. Аналіз та аудит фінансової стійкості організації та шляхи її вдосконалення.
46. Аналіз та аудит промислового підприємства.
47. Фінансове право у аспектах аудиторської діяльності.
48. Аудит системи якості управління.
49. Аудит витрат за виробництво продукції.
50. Регулювання та аудит резервів щодо сумнівних боргів на підприємстві.
51. Особливості внутрішнього аудиту процесу управління фінансами.
52. Оцінка суттєвості та аудиторського ризику.
53. Імпортні операції як об'єкт аудиту. Бухгалтерський та Податковий аудит імпортних операцій.
54. Аудит бухгалтерської звітності організацій у сфері ЖКГ.
55. Актуальні питання про проведення аудиту дебіторської заборгованості: методика та планування.
56. Принципи планування аудиторської проверки.
57. Аудит валютних операцій пов'язані з формуванням статутного капіталу іноземній валюті.
58. Помилки, які допускаються під час здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту.
59. Джерела та методи отримання аудиторського доказу.
60. Документування аудиторської проверки.
61. Консультаційний аудит, поняття та методика.
62. Особливості аудиту під час проведення реорганізації комерційного підприємства.
63. Особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб'єкта господарювання.
64. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит витрат та калькулювання собівартості готової продукції.
65. Бухгалтерський облік та аудит касових операцій.
66. Трансформація професії бухгалтера, аналітика, аудитора за умов " цифрової економіки " .
67. Аудит річної звітності.
68. Удосконалення методики податкового аудиту та аудит оподаткування підприємства.
69. Аудит оплати праці.
70. Антикризовий аудит.
71. Методика обліку та аудиту інновацій на підприємстві.
72. Внутрішній аудит на малих підприємствах.
73. Аудит розрахунків із постачальниками та підрядниками.
74. Автоматизований внутрішній аудит підприємств бізнесу.
Акційні зв'язки для професіоналів, які зараз дуже потрібні нашій країні:
Дипломи,
які Ви можете отримати після складання міжнародного онлайн-іспиту:
СТАТИ УЧАСНИКОМ
Варіант участі:
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Чи буде запис занять?
Відповідь:
Так, всі учасники вебінарів отримують запис і всі матеріали цього ж дня або наступного робочого дня на електронну адресу
Коли проходять вебінари? І чи будуть доступні записи зустрічей?
Відповідь:
Вебінари проходять зазвичай вранці вбо ввечорі - о 10.00-11.00 або 17.00 за Києвом.
Усі записи та матеріали надсилаються цього ж дня або наступного робочого дня на електронну адресу учаснику.
Чи зможу я повернути суму оплати у разі чого?
Відповідь:
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.


Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.
ПРО НАС ТА КОНТАКТИ
ALTERRA - міжнародний освітній, екзаменаційний та методологічний центр, який спеціалізується на підготовці та підвищенні бізнес-кваліфікації за національними та міжнародними програмами, проведенні онлайн-іспитів, видачі дипломів і сертифікатів та розробці авторських проектів для розвитку фахівців у сфері бухгалтерії, фінансів, аудиту та управління.
- 10 років на ринку професійного онлайн-навчання
- 18 000 студентів міжнародних програм
- 7 500 міжнародних іспитів
- 112 лекторів міжнародного рівня

Made on
Tilda