Система управління економічною безпекою
Професіонал в управлінні безпекою бізнесу
Кваліфікація:
«Професіонал в управлінні безпекою бізнесу
– міжнародна організація»

від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-Еліти
«International Alliance of Professional Business Elites» (IAPBE)

БАГАТОМОДУЛЬНА ПРОГРАМА
4 МОДУЛЯ ПРОГРАМИ
Внутрішній аудит та система внутрішнього контролю (СВК)
1. Основи внутрішнього аудиту
2. Стандарти якісних характеристик (Attribute standards)
- Цілі, повноваження та відповідальність внутрішнього аудиту
- Кодекс етики
- Положення про внутрішній аудит
3. Стандарти діяльності (Performance standards)
- Управління внутрішнім аудитом
- Цілі, обсяг та зміст аудиторського завдання
- Планування
- Політики та процедури
- Управління індивідуальними завданнями
- Аналіз та оцінка інформації
- Аудиторські звіти
- Моніторинг результатів перевірки
4. Ризики шахрайства та контролю
5. Окремі аспекти діяльності внутрішнього аудиту
- Бізнес-процеси та ризики
- Управлінський облік
- Управління фінансами
- Стратегічне планування
- Комунікації та принципи лідерства
Ризик-менеджмент на практиці
1. Повідомлення підрозділів Товариства про створення системи управління ризиками (СУР), та пріоритетне розгортання управління майновим (кредитним) ризиком. Отримання від підрозділів відомостей про власників ризику. Проведення самооцінки поточного рівня управління, зокрема майновим (кредитним) ризиком у Товаристві. Збір та аналіз представлених матеріалів.
2. Проведення корпоративних процедур щодо організації набуття чинності у Товаристві та підрозділах вимог Політики УР та Положення СУР.
3. Організація первинного виявлення ризиків Товариства, визначення Власників (співвласників) ризиків, підготовка пропозицій щодо призначення Власників (співвласників) ризиків та розробки попередніх заходів з управління ризиками.
4. Організація розробки Планів заходів щодо створення та розвитку СУР в організаціях групи. Узгодження розроблених Планів заходів щодо створення та розвитку СУР.
5. Організація первинного виявлення ризиків у Товаристві, підрозділах, визначення Власників (співвласників) ризиків та розробки попередніх заходів щодо управління ризиками.
6. Організація призначення відповідальних за виконання заходів з управління ризиками у Товаристві, підрозділах.
7. Збір та аналіз інформації про спочатку виявлені ризики Товариства, підрозділів, власників ризиків, попередні заходи щодо управління ризиками. Формування попереднього реєстру ризиків групи.
8. Організація розробки, погодження та введення в дію Регламентів взаємодії учасників СУР у Товаристві, підрозділах.
9. Коригування Плану впровадження та розвитку системи управління ризиками за результатами реалізованих заходів.
10. Збір, аналіз та погодження з власниками ризиків планів заходів з управління ризиками, наданих ризик-координаторам.
11. Формування зведеного реєстру ризиків.
12. Організація встановлення вимог до конфіденційності інформації про ризики та управління ними.
13. Аналіз діючих у Товаристві локальних нормативних актів щодо відповідності вимогам, встановленим документами у сфері організації системи управління ризиками, зокрема управління кредитним ризиком.
14. Організація розробки Планів заходів щодо вдосконалення СУР. Узгодження розроблених Планів заходів щодо вдосконалення СУР.
15. Організація ідентифікації ризиків (встановлення джерел ризику, подій, що призводять до реалізації загроз, дослідження їх причин та опис можливих наслідків, опис ризику, його класифікація та облік), розробки по Суспільству, підрозділам Власниками ризику паспортів ризиків, матриць ризиків, матриць значимості/ керованості ризиків, проведення оцінки ризиків, заходів щодо управління ризиками.
16. Організація включення до Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників відповідних обов'язків у межах функціонування СУР.
17. Організація формування звітності: - Звіт про оцінку та моніторинг ефективності СУР з планом заходів щодо вдосконалення СУР. - Зведений звіт про ідентифікацію, оцінку ризиків, способи реагування на ризик, моніторинг ризиків та статус заходів щодо управління ризиками.
18. Організація проведення інвентаризації ризиків з метою переоцінки раніше ідентифікованих ризиків (визначення актуальності та значущості рівня ризиків, що перебували у реєстрі ризиків за результатами попередньої інвентаризації) та виявлення нових ризиків.
19. На основі проведеної оцінки СУР у рамках консолідації звітності, за необхідності провести актуалізацію нормативної та методологічної бази з управління ризиками.
20. Контроль виконання підрозділами, Товариством Плану заходів щодо створення, розвитку та вдосконалення СУР.
Фінанси корпорацій у сучасних тенденціях (корпоративні фінанси)
1. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала
- Стоимость собственного капитала:
оценка стоимости простых акций
оценка стоимости привилегированных акций
- Стоимость заемного капитала:
оценка стоимости различных видов облигаций
оценка доходности облигаций при погашении и выкупе
- Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов:
- Период окупаемости
- Чистая приведенная стоимость (NPV)
-Внутренняя ставка доходности (IRR)
-Учетная норма рентабельности (ARR)
-Оценка проектов с неравными сроками реализации
-Анализ чувствительности
3. Акционерная стоимость
-Расчет стоимости компании
-Анализ акционерной стоимости (SVA)
-Сбалансированная система показателей (BSC)
-Экономическая добавленная стоимость (EVA)
4. Деривативы в корпоративном использовании
- Фьючерсы, форварды и свопы
- Управление валютными рисками
- Стратегии операционного риска
Податкова практика України та податковий аудит
Податкове адміністрування в Україні
 • Права та обов'язки органів ДПС
 • Облік платників податків
 • Первинні документи в житті бізнесу
 • Податкове зобов'язання та сплата узгодженного податкового зобов'язання
 • Податковий період
 • Особливості різних видів перевірок та підстави їх проведення
 • Форма 20-ОПП
 • Надання документів перевіряючим, оформлення результатів перевірки
 • Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
 • Строки давності та штрафні санкції
 • Пеня: хто обраховує, як її обчислювати та сплачувати
Податок на прибуток
 • Хто є платником податку на прибуток
 • База оподаткування та ставки податку, об'єкт оподаткування
 • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 • Наказ про облікову політику і її ключові аспекти, що впливають на фінансовий результат
 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
 • Звільнення від оподаткування податком на прибуток
 • Збитки минулих періодів
 • Форми фінансової звітності та декларація з податку на прибутку: точки дотику
 • Практичні кейси: Обчислення податкових різниць та податкові різниці для різних категорій платників, Працюємо зі збитками минулих періодів, Виправляємо помилки в облікових регістрах, у фінансовій та податковій звітності
Постійні представництва
 • Реєстрація та облік нерезидентів
 • Організовуємо роботу з нерезидентами
 • Обраховуємо прибуток постійного представництва до оподаткування
 • Постійне представництво звітує: яка форма звітності і куди звітуємо
 • Практичні кейси: Ризики виникнення постійного представництва, Приклад звітування
Контрольовані операції
 • Алгоритм ідентифікації та критерії контрольованих операцій
 • Контрольовані операції із сировинними товарами
 • Попереднє узгодження ціноутворення
 • Ділова мета та інші коригування з ТЦУ вплив на податкову і фінансову звітність
 • Звітність по контрольованим операціям
 • Контрольно-перевірочна робота з питань ТЦУ та судова практика
 • Використання аудиторського звіту під час здійснення податкового контролю з питань ТЦУ
 • Практичні кейси: Практика податкових перевірок
Конструктивні дивіденди
 • Визначення конструктивних дивідендів
 • Оподаткування конструктивних дивідендів у різних ситуаціях, порядок та строки сплати
 • Вплив договорів про уникнення подвійного оподаткування на обрахунок суми конструктивних дивідендів
 • Аналіз практичних ситуацій
Контрольовані іноземні компанії
 • Визначення та ключові характеристики контролю над КІК
 • Структурування та переструктурування права власності
 • Податкові коригування прибутку КІК
 • Облік та звітність КІК
 • Оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
 • Методи податкового контролю КІК
 • Штрафи та відповідальність контролера КІК
 • Практичні кейси: Практичний приклад оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
Податок на додану вартість
 • Хто є платниками ПДВ
 • Обов'язкова і добровільна реєстрація платником ПДВ
 • Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
 • Об'єкт оподаткування
 • Місце постачання товарів та послуг
 • Дата виникнення податкових зобов'язань та визначення бази оподаткування
 • Податкова накладна
 • Коригування податкових зобов'язань та розрахунок-коригування
 • Різні категорії операцій: оподатковувані, неоподатковувані, звільненні
 • Податковий кредит: дата виникнення та підстави
 • Компенсуючі податкові зобов'язання
 • Електронне адміністрування ПДВ
 • Порядок складання декларації з ПДВ
 • Практичні кейси: Працюємо із декларацією з ПДВ
Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок
 • Нарахування та виплата доходів фізичних осіб
 • ДФО: оподатковуваний дохід, об'єкт, ставки, податкова соціальна пільга, оподаткування заробітної плати
 • Військовий збір: база оподаткування, оподатковувані/неоподатковувані доходи, звітність
 • ЄСВ: категорії застрахованих осіб, база нарахування, звітність та штрафні санкції
Єдиний податок
 • Вибір ЄП як системи оподаткування
 • Критерії віднесення до різних груп та особливості первинної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності
 • Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
 • Зміна групи ЄП: право і обов'язок
 • Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
 • Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
 • Практичні кейси: Приймаємо рішення у конкретних ситуаціях що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?, Складаємо декларацію єдиноподатника
Загальна система оподаткування для підприємців
 • Перехід на загальну систему оподаткування
 • Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
 • Критерії відповідальності для визнання витрат
 • Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
 • Заповнення книги обліку доходів і витрат
 • Практичні кейси: Складаємо декларацію загальносистемника
РРО/ПРРО
 • Які розрахунки вимагають застосування РРО/ПРРО
 • Що є розрахунковою операцією, в тому числі при дистанційних розрахунках
 • Реалізація товарів в інтернеті та розрахунок карткою
 • Тонкощі фіскальних чеків
 • Заповнюємо ф. № ЗВР-1
Акцизний податок
 • Хто є платниками акцизного податку, їх реєстрація
 • Об'єкти, ставки акцизного податку
 • Порядок і терміни оплати
 • Акцизна накладна та система електронного адміністрування пального
Екологічний податок
 • Хто є платником екологічного податку
 • Об'єкти та ставки екологічного податку
 • Тонкощі заповнення звітності
Транспортний податок
 • Платники транспортного податку
 • Ставки та об'єкти оподаткування
 • Нюанси заповнення звітності
 • Судова практика з транспортого податку
Рентна плата
 • Склад рентної плати
 • База та об'єкт оподаткування
 • Платники рентної плати
 • Подання декларації і строки сплати рентної плати
Плата за землю
 • Платники плати за землю
 • Об'єкти та база оподаткування
 • Порядок обчислення плати за землю
 • Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки
 • Звітування
Режим "Дія Сіті"
 • Критерії, умови статусу набуття, процедурні питання
 • Особливі правила оподаткування резидентів такого статусу: податок на прибуток чи податок на виведений капітал
 • Можливість обрання моделі співпраці із фізичними особами: гіг-контракт, трудовий договір, цивільно-правовий договір з ФОП
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
9 430 грн
ДИПЛОМ
Документ, який Ви можете отримати після комплексного навчання, дає всі шанси зайняти керівні позиції в сучасному бізнесі!
СТАТИ УЧАСНИКОМ
Made on
Tilda